МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Відділ освіти,молоді та спорту

Семенівської міської ради Чернігівської області

Освітня програма

Янжулівської філії І-ІІ ступенів Семенівської гімназії №2

Семенівської міської ради Чернігівської області

на 2022 /2023 навчальний рік

Схвалено: засідання педагогічної ради протокол № ___ « » серпня 2022 р. Затверджую: Директор гімназії ______________ Наталія КУРОПКО

НАДАНО ЧИННОСТІ ТА ВВЕДЕНО В ДІЮ

Наказ № від «___» _______ 2022 р.

І. Загальні положення освітньої програми

Освітня програма передбачає:

- формування основ соціальної адаптації та життєвої компетентності дитини;

- виховання елементів природодоцільного світогляду, розвиток позитивного емоційно-ціннісного ставлення до довкілля;

- утвердження емоційно-ціннісного ставлення до практичної та духовної діяльності людини, розвиток потреби в реалізації власних творчих здібностей.

Освітня програма для 1-4 класів складена за Типовими освітніми програмами для закладів загальної середньої освіти (1-4 класи), розробленою під керівництвом О. Я. Савченко, затверджена Наказом МОН України від 08.10.2019 № 1272 (1-2 класи),1273 (3-4 класи).

Для 5 класу освітня програма складена за Типовими освітніми програмами закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 19.02.2021 № 235, додаток 3.

Для 7,9 класів - складена за Типовими освітніми програмами закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 405, таблиця 1.

Ключові компетентності

1. Спілкування державною(і рідною у разі відмінності) мовами. Це вміння усно і письмово висловлювати й тлумачити поняття, думки, почуття, факти та погляди (через слухання, говоріння, читання, письмо, застосування мультимедійних засобів). Здатність реагувати мовними засобами на повний спектр соціальних і культурних явищ – у навчанні, на роботі, вдома, у вільний час. Усвідомлення ролі ефективного спілкування.

2. Спілкування іноземними мовами.Уміння належно розуміти висловлене іноземною мовою, усно і письмово висловлювати і тлумачити поняття, думки, почуття, факти та погляди (через слухання, говоріння, читання і письмо) у широкому діапазоні соціальних і культурних контекстів. Уміння посередницької діяльності та міжкультурного спілкування.

3. Математична грамотність.Уміння застосовувати математичні (числові та геометричні) методи для вирішення прикладних завдань у різних сферах діяльності. Здатність до розуміння і використання простих математичних моделей. Уміння будувати такі моделі для вирішення проблем.

4. Компетентності в природничих науках і технологіях.Наукове розуміння природи і сучасних технологій, а також здатність застосовувати його в практичній діяльності. Уміння застосовувати науковий метод, спостерігати, аналізувати, формулювати гіпотези, збирати дані, проводити експерименти, аналізувати результати.

5. Інформаційно-цифрова компетентністьпередбачає впевнене, а водночас критичне застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) для створення, пошуку, обробки, обміну інформацією на роботі, в публічному просторі та приватному спілкуванні. Інформаційна й медіа-грамотність, основи програмування, алгоритмічне мислення, роботи з базами даних, навички безпеки в Інтернеті та кібербезпеці. Розуміння етики роботи з інформацією (авторське право, інтелектуальна власність тощо).

6. Уміння навчатися впродовж життя.Здатність до пошуку та засвоєння нових знань, набуття нових вмінь і навичок, організації навчального процесу (власного і колективного), зокрема через ефективне керування ресурсами та інформаційними потоками, вміння визначати навчальні цілі та способи їх досягнення, вибудовувати свою навчальну траєкторію, оцінювати власні результати навчання, навчатися впродовж життя.

7. Соціальні і громадянські компетентності.Усі форми поведінки, які потрібні для ефективної та конструктивної участі у громадському житті, на роботі. Уміння працювати з іншими на результат, попереджати і розв’язувати конфлікти, досягати компромісів.

8. Підприємливість.Уміння генерувати нові ідеї й ініціативи та втілювати їх у життя з метою підвищення як власного соціального статусу та добробуту, так і розвитку суспільства і держави. Здатність до підприємницького ризику.

9. Загальнокультурна грамотність.Здатність розуміти твори мистецтва, формувати власні мистецькі смаки, самостійно виражати ідеї, досвід та почуття за допомогою мистецтва. Ця компетентність передбачає глибоке розуміння власної національної ідентичності як підґрунтя відкритого ставлення та поваги до розмаїття культурного вираження інших.

10. Екологічна грамотність і здорове життя.Уміння розумно та раціонально користуватися природними ресурсами в рамках сталого розвитку, усвідомлення ролі навколишнього середовища для життя і здоров’я людини, здатність і бажання дотримуватися здорового способу життя.

Наскрізні лінії

Наскрізні лінії є засобом інтеграції ключових і загальнопредметних компетентностей, навчальних предметів та предметних циклів; вони враховуватимуться при формуванні шкільного середовища.

Наскрізні лінії є соціальнозначимими надпредметними темами, які допомагають формуванню в учнів уявлень про суспільство в цілому, розвивають здатність застосовувати отримані знання у різних ситуаціях.

Мета наскрізних ліній – «сфокусувати» увагу й зусилля вчителів-предметників, класних керівників, зрештою, усього педагогічного колективу на досягненні життєво важливої для учня й суспільства мети, увиразнити ключові компетентності.

1. Для наскрізної лінії«Екологічна безпека та сталий розвиток»– це формування в учнів соціальної активності, відповідальності й екологічної свідомості, у результаті яких вони дбайливо й відповідально ставитимуться до довкілля, усвідомлюючи важливіcть сталого розвитку для збереження довкілля й розвитку суспільства.

2. Метою вивчення наскрізної лінії«Громадянська відповідальність»є формування відповідального члена громади й суспільства, який розуміє принципи й механізми його функціонування, а також важливість національної ініціативи. Ця наскрізна лінія освоюється через колективну діяльність – дослідницькі роботи, роботи в групі, проекти тощо, яка розвиває в учнів готовність до співпраці, толерантність щодо різноманітних способів діяльності і думок.

3. Завданням наскрізної лінії«Здоров'я і безпека»є становлення учня як емоційно стійкого члена суспільства, здатного вести здоровий спосіб життя і формувати навколо себе безпечне життєве середовище.

4. Вивчення наскрізної лінії«Підприємливість і фінансова грамотність»забезпечить краще розуміння молодим поколінням українців практичних аспектів фінансових питань (здійснення заощаджень, інвестування, запозичення, страхування, кредитування тощо); сприятиме розвиткові лідерських ініціатив, здатності успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі.

ІІ. Пояснювальна записка

Загальні засади.

I. Форма власності: комунальна.

II. Підпорядкування: Семенівська міська рада.

III. Режим роботи навчального закладу п'ятиденний.

Мова навчання: українська.

Заклад освіти забезпечує здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, здійснює освітню діяльність відповідно до установчого документу – Положення про Янжулівську філію І-ІІ ст. Семенівської гімназії №2 Семенівської міської ради Чернігівської області, затвердженого рішенням _____ сесії Семенівської міської ради. Після складання ДПА у 4 класі діти отримують Свідоцтво про початкову освіту, після ДПА у 9 класі – Свідоцтво про базову середню освіту.

У 2022-2023 навчальному році у закладі сформовано 2 класа і 1клас- комплект.


І ступінь:

1 клас – 0 учень,

2 клас – 1 учениця,

3 клас – 4 учня,

4 клас – 0 учнів,

ІІ ступінь:

5 клас - 5 учнів,

6 клас - 0 учнів,

7 клас - 5 учнів,

8 клас – 0 учнів,

9 клас - 3 учня


Всього: _18__ учнів

Початок занять – о 9.00 год.

Тривалість уроків у початковій та основній школах відповідно до статті 16 закону України «Про загальну середню освіту», а саме: 40 хвилин у 2-3 класах та 45 хвилин в середній ланці (5-9 класах).

Тривалість перерв між уроками відповідно до чинного Положення про загальноосвітній навчальний заклад (постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. № 778) складає 10 або 20 хвилин.

Освітній процес у закладі здійснюється за розкладом, складеним відповідно до вимог Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти, з урахуванням динаміки працездатності учнів протягом дня, тижня, семестру, чергування видів діяльності і раціонального розподілу навчального навантаження. У 9 класі навчальний процес організовано за індивідуальним планом та розкладом навчання.

Режим дня в закладі підпорядкований створенню оптимальних умов для здійснення успішної освітньої діяльності.

Закінчується навчальний рік проведенням державної підсумкової атестації випускників початкової та базової школи. Вручення документів про освіту відбудеться для випускників 9 класу на другий день після останньої державної підсумкової атестації.

У 2022/2023 навчальному році навчальний процес з 1 вересня розпочнеться з використанням технологій дистанційного навчання.

З метою забезпечення в закладі єдиних підходів до створення електронного освітнього середовища освітній процес під час дистанційного навчання організовується через сервіси Classroom, ZOOM, Google Meet, вайбер, проєкт «Всеукраїнська школа онлайн», платформи «НаУрок», «Всеосвіта», сервіси Kahoot, LearningUpps.

Організація освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання може передбачати навчальні (у тому числі практичні, лабораторні) заняття, вебінари, онлайн форуми та конференції, самостійну роботу, дослідницьку, пошукову, проєктну діяльність, навчальні ігри, консультації та інші форми організації освітнього процесу.

Організація освітнього процесу має забезпечувати регулярну та змістовну взаємодію суб’єктів дистанційного навчання, з використанням форм індивідуальної та колективної навчально-пізнавальної діяльності учнів, а також здійснення ними самоконтролю під час навчання. Отримання навчальних матеріалів, спілкування між суб’єктами під час навчання з використанням технологій дистанційного навчання забезпечується передачею відео-, аудіо-, графічної та текстової інформації в синхронному або асинхронному режимі.

Педагогічні працівники самостійно визначають режим (синхронний або асинхронний) проведення навчальних занять. При цьому не менше 30 відсотків навчального часу, передбаченого освітньою програмою закладу освіти, забезпечується в синхронному режимі.

Заклад освіти забезпечує регулярне відстеження результатів навчання учнів, а також надання їм підтримки в освітньому процесі (за потреби).

Облік навчальних занять і результатів навчання учнів під час дистанційного навчання здійснюється відповідно до законодавства. Організація освітнього процесу під час навчання з використанням технологій дистанційного навчання здійснюється з дотриманням вимог законодавства про освіту, захист персональних даних, а також санітарних правил і норм (щодо формування розкладу навчальних занять, рухової активності (фізкультхвилинок), вправ для очей, тривалості виконання завдань для самопідготовки у поза навчальний час).

Облік навчальних занять і результатів навчання під час дистанційного освітнього процесу здійснюється відповідно до законодавства (у класному журналі, свідоцтвах досягнень). За рішенням педагогічної ради для організації дистанційного навчання може використовуватися електронний розклад занять, електронний класний журнал.

Гранична наповнюваність класіввстановлюється відповідно до Закону України „Про загальну середню освіту”.

Середня наповнюваність 1 – 4 класів – 5 учнів.

Середня наповнюваність 5 – 9 класів – 4 учні.

Мережа класів та учнів

Клас 1 2 3 4 5 6 7 8 9 По школі
Хлопчиків 0 0 1 0 1 0 4 0 0 6
Дівчаток 0 1 3 0 4 0 1 0 3 12
Кількість учнів 0 1 4 0 5 0 5 0 3 18

Початкова школа

Навчальні плани школи І ступеня складені на основі:

- Типової освітньої програми для закладів загальної середньої освіти (1-4 класи), розробленої під керівництвом О. Я Савченко – Нова українська школа, затвердженою Наказом МОН України від 08.10.2019 № 1272, 1273.

Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна тривалість і можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 1-4-х класів закладів загальної середньої освіти складає 3500 годин/навчальний рік: для 2-х класів – 875 годин/навчальний рік, для 3-х класів – 910 годин/навчальний рік.

Вивчення освітніх галузей – мови і літератури (українська мова (1 – 4 кл.), англійська мова (1 – 4 кл.), математична (1 – 4 кл.), «Я досліджую світ» (1- 4 класи), мистецька (1 – 4 кл.), технологічна (1 – 4 класи), фізкультурна (1 – 4 класи).

Основна школа

Навчальні плани закладу ІІ ступеня для 5 класу складені на основі Типових освітніх програм, затверджених наказом МОН України від 19.02.2021р. № 235, додаток 3.

Навчальні плани школи ІІ ступеня для 7 та 9 класів складені на основі Типових освітніх програм закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 405, 406, 408 за п’ятиденним робочим тижнем (таблиця 1-3 до Типової освітньої програми з навчанням українською мовою (індивідуальне навчання).

Структура 2022/2023 навчального року

1. Початок та закінчення навчального року.

Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту» 2022/2023 навчальний рік розпочнеться 1 вересня 2022 року і закінчиться не пізніше 1 липня 2022 року.

2. Поділ на семестри.

Навчальні заняття для учнів 1-9 класів організовуються за семестровою системою:

І семестр – з 01 вересня по 23 грудня 2022 року,

ІІ семестр – з 09 січня по 26 травня 2023 року.

3. Проведення канікул.

Впродовж навчального року для учнів 1-9 класів проводяться канікули:

-осінні - з 24 жовтня по 30 жовтня 2022 року;

- зимові - з 26 грудня 2022 року по 08 січня 2023 року;

- весняні - з 27 березня по 02квітня 2023 року.

Навчальні екскурсії та навчальна практика проводяться згідно додатку до листа МОН України від 06.02.08 №1/9-61 «Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів».

Структура навчального року протягом року може змінюватись у зв’язку з військовою агресією росії проти України.

ІІІ. Навчальні плани

Навчальний план

Янжулівської філії І-ІІ ст. Семенівської гімназії №2 Семенівської міської ради,складений відповідно до Типової освітньої програми початкової освіти НУШ (затвердженої Колегією Міністерства освіти і науки України 08.10.2019 р. №1272, №1273)

І ступінь -2,3 класи (клас-комплект) -5 учнів

у 2022-2023 н. р.

Освітні галузі Навчальні предмети 2 клас 3 клас
Мовно-літературна: Українська мова та література Українська мова 4 4
Читання
Літературне читання 3 3
Англійська мова 3 3
Математика Математика 4 5
Природознавство Я досліджую світ 3 3
Фізкультурна Фізична культура 3 3
Технологічна Дізайн і технології 1 1
Інформатика 1 1
Мистецька Мистецтво: образотворче мистецтво 1 1
Мистецтво: Музичне мистецтво 1 1
Разом 24 25
Варіативна
математика
Разом:

Директор гімназії Наталія КУРОПКО

Навчальний план

Янжулівської філії І-ІІ ст. Семенівськоїгімназії № 2

Семенівської міської ради,

складений відповідно до Типової освітньої програми Міністерства освіти і науки України від 19.02.2021р. № 235, додаток 3)

5 клас - 5 учнів, 2022-2023 навчальний рік

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість год/ тиждень
Мовно-літературна Українська мова 4
Українська література 2
Зарубіжна література 1,5
Іноземна мова (Англійська) 3,5
Громадянська та історична Вступ до історії України та громадянської освіти 1
Природнича Інтегрований курс «Пізнаємо природу» 2
Мистецька Музичне мистецтво Образотворче мистецтво 1 1
Математика Математика 5
Технологічна Технології 2
Інформатична Інформатика 1,5
Фізична культура Соціальна і здоровязбережувальна Фізична культура Інтегрований курс «Здоровя.безпека та добробут» 3 1,5
Усього 29
Варіативний складник
Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, проведення інд. консультацій
Гранично допустиме навчальне навантаження на учня (без фізкультури)

Директор гімназії Наталія КУРОПКО

Затверджую

Директор гімназії

. ________Наталія КУРОПКО

Навчальний план Янжулівської філії,

(ІІ ступінь) з українською мовою навчання

(7 клас)

на 2022-2023 навчальний рік

(таблиця 1 до наказу МОН України від 20.04.2018 № 405)

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень
Мови і літератури Українська мова 2,5
Українська література 2
Англійська мова 3
Зарубіжна література 2
Суспільствознавство Історія України 1
Всесвітня історія 1
Мистецтво* Музичне мистецтво 1
Образотворче мистецтво 1
Математика
Алгебра 2
Геометрія 2
Природознавство
Біологія 2
Географія 2
Фізика 2
Хімія 1,5
Технології Трудове навчання 1
Інформатика 1
Здоров'я і фізична культура Основи здоров'я 1
Фізична культура** 3
Разом 31
Варіативна складова
Всього

Затверджую

Директор гімназії

. ________ Наталія КУРОПКО

Навчальний план Янжулівської філії,

(ІІ ступінь) з українською мовою навчання

_________(9 клас) – 3 учня

на 2022-2023 навчальний рік

(таблиця 1 до наказу МОН України від 20.04.2018 № 405)

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень
Гребеннік Крістіна Гребеннік Тетяна Хаблова Вікторія На 3-х учнів
Мови і літератури Українська мова 0,75 0,75 0,75 2,25
Українська література 0.5 0.5 0.5 1,5
Англійська мова 0.5 0.5 0.5 1,5
Зарубіжна література 0.5 0.5 0.5 1.5
Суспільствознавство Історія України 0,25 0,25 0,25 0,75
Всесвітня історія 0,25 0,25 0,25 0,75
Основи правознавства 0,25 0,25 0,25 0,75
Мистецтво* мистецтво 0,25 0.25 0,25 0,75
Математика
Алгебра 0,75 0,75 0,75 2,25
Геометрія 0.5 0,5 0.5 1,5
Природознавство
Біологія 0.5 0.5 0.5 1,5
Географія 0.5 0.5 0.5 1,5
Фізика 0,75 0,75 0,75 2,25
Хімія 0.5 0,5 0.5 1,5
Технології Трудове навчання 0,25 0.25 0,25 0,75
Інформатика 0.5 0.5 0.5 1,5
Здоров'я і фізична культура Основи здоров'я 0,25 0,25 0,25 0,75
Фізична культура** 0,25 0.25 0,25 0.75
Разом 8 8 8 24
Варіативна складова
Всього

Погоджено

Батьки учнів 01 вересня 2022 р.

_____________________________
_____________________________

_____________________________

ІV. Перелік навчальних програм

І ступінь

2, 3 класи

Предмет Програма
Українська мова Літературне читання Іноземна мова (англ.) Математика Я досліджую світ Музичне мистецтво, Образотворче мистецтво Дізайн і технології Інформатика Фізична культура Навчальніпрограмидля учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Наказ МОН України від12.09.2011 № 1050.Зміни до таких програм: «Українська мова», «Літературне читання», «Математика», «Природознавство», «Я у світі», «Інформатика», «Трудове навчання», «Іноземні мови для загальноосвітніх та спеціалізованих навчальних закладів», «Образотворче мистецтво», «Музичне мистецтво», «Фізична культура», «Основи здоров’я»)НаказМіністерства освіти і науки України від 05.08.2016 № 948 «Про затвердження змін до навчальних програм для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів»

ІІ ступінь

5 клас

Предмет Програма
Українська мова Модельна навчальна програма «Українська мова. 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти (автори: Заболотний О.В., Заболотний В.В., Лавринчук В.П., Плівачук К.В., Попова Т.Д.) «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (наказ Міністерства освіти і науки України від 12.07.2021 No 795)
Українська література Модельна навчальна програма «Українська література. 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти (автори: Яценко Т.О., Качак Т.Б., Кизилова В.В., Пахаренко В.І., Дячок С.О., Овдійчук Л.М., Слижук О.А., Макаренко В.М., Тригуб І.А.) «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (наказ Міністерства освіти і науки України від 12.07.2021 № 795)
Зарубіжна література Модельна навчальна програма «Зарубіжна література. 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти (автор Волощук Є.В.) «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (наказ Міністерства освіти і науки України від 12.07.2021 р. № 795)
Іноземна мова (Англійська) Модельна навчальна програма «Іноземна мова 5-9 класи» для закладів загальної середньої освіти (автори: Редько В. Г., Шаленко О. П., Сотникова С. І., Коваленко О. Я., Коропецька І. Б., Якоб О. М., Самойлюкевич І. В., Добра О. М., Кіор Т. М.) «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (наказ Міністерства освіти і науки України від 12.07.2021 №795)
Вступ до історії України та громадянської освіти Модельна навчальна програма «Вступ до історії України та громадянської освіти. 5 клас» для закладів загальної середньої освіти (автори Желіба О.В., Мокрогуз О.П.) «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (наказ Міністерства освіти і науки України від 12.07.2021 № 795)
Інтегрований курс «Пізнаємо природу» Міністерство освіти і науки України Модельна навчальна програма «Пізнаємо природу». 5-6 класи (інтегрований курс)» для закладів загальної середньої освіти (авт. Біда Д.Д., Гільберг Т.Г., Колісник Я.І.) «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (наказ Міністерства освіти і науки України від 12.07.2021 № 795)
Музичне мистецтво Образотворче мистецтво Модельна навчальна програма «Мистецтво. 5-6 класи» (інтегрований курс) для закладів загальної середньої освіти (автори: Масол Л. М., Просіна О. В.) «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (Наказ Міністерства освіти і науки України від 12.07.2021 № 795)
Математика Модельна навчальна програма «Математика. 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти (автори Мерзляк А.Г., Номіровський Д.А., Пихтар М.П., Рубльов Б.В., Семенов В.В., Якір М.С.) «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (наказ Міністерства освіти і науки України від 12.07.2021 № 795)
Технології Модельна навчальна програма «Технології. 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти (автори Терещук А.І., Абрамова О.В., Гащак В.М., Павич Н.М.) «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (наказ Міністерства освіти і науки України від 12.07.2021 № 795)
Інформатика Модельна навчальна програма «Інформатика. 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти (автори Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., Чернікова Л.А., Шакотько В.В.) «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (наказ Міністерства освіти і науки України від 12.07.2021 № 795)
Фізична культура Модельна навчальна програма «Фізична культура. 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти (автори: Педан О.С., Коломоєць Г. А. , Боляк А. А., Ребрина А. А., Деревянко В. В., Стеценко В. Г., Остапенко О. І., Лакіза О. М., Косик В. М. та інші) «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» наказ Міністерства освіти і науки України від 12 липня 2021 року № 795 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 10 серпня 2021 року № 898)
Інтегрований курс «Здоровя.безпека та добробут» Модельна навчальна програма «ЗДОРОВ’Я, БЕЗПЕКА ТА ДОБРОБУТ. 5-6 класи (інтегрований курс)» для закладів загальної середньої освіти (автори: Воронцова Т.В., Пономаренко В.С., Лаврентьєва І.В., Хомич О.Л.) «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (наказ Міністерства освіти і науки України від 12.07.2021 № 795)

7, 9 класи

Предмет Програма
Укр. мова Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013, (зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 № 804
Укр. література Українська література: 5-9 класи Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013, (зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 № 804
Алгебра Математика. Навчальна програма для учнів 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Бурда М.І., Мальований Ю.І., (наказ Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804)
Геометрія Математика. Навчальна програма для учнів 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Бурда М.І., Мальований Ю.І., (наказ Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804)
Зарубіжна література Світова література. 5–9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. - К.: Видавничий дім «Освіта», 2013 зі змінами, затвердженими наказом МОН від 07.06.2017 № 804
Іноземна мова (англ.) Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов 5-9 класи», К., 2017 р. Наказ МОН від 29.05.2015 № 585 зі змінами, затвердженими наказом МОН від 07.06.2017 № 804
Біологія Біологія. Програма для 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (оновлена), затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804
Географія Географія. Навчальна програма для 6-9 класів, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804
Хімія Хімія. 7-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (оновлена), затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 № 804
Фізика Фізика. 7-9 класи. Оновлена навчальна програма, затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 р. № 804
Історія України Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Історія України. Всесвітня історія. 5-9 клас», 2017, наказ МОНУ від 07.06.2017 №804
Всесвітня історія Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Історія України. Всесвітня історія. 5-9 клас», 2017, наказ МОНУ від 07.06.2017 №804
Трудове навчання Навчальна програма з трудового навчання для загальноосвітніх навчальних закладів.5-9 класи»(оновлена),затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017№804
Основи здоров’я Навчальна програма загальноосвітніх закладів. Основи здоровя -К.:Видавничий дім «Освіта»,2013 (Зі змінами,затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017№80
Інформатика Інформатика. 5–9 класи.Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів, затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017р. № 804;
Фізична культура Фізична культура. 5-9 класи . Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів (автори Круцевич Т.Ю. та інші). Наказ Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804
Мистецтво Мистецтво. 5-9 класи (авт. Л. Масол). Програма для загальноосвітніх навчальних закладів . (оновлена), затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 р. № 804
Основи правознавства Навчальна програма для закладів загальної середньої освіти «ОСНОВИ ПРАВОЗНАВСТВА 9 клас», затверджено та надано гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (наказ Міністерства освіти і науки України від 03 серпня 2022 року № 698)

В освітній програмі

Янжулівської філії І-ІІ ступенів Семенівської гімназії №2

Семенівської міської ради Чернігівської області

на 2022 /2023 навчальний рік

пронумеровано, прошнуровано

_______ (__________________) сторінок

Директор гімназії ___________Наталія КУРОПКО


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Відділ освіти,молоді та спорту

Семенівської міської ради Чернігівської області

Освітня програма

Янжулівської філії І-ІІ ступенів Семенівської гімназії №2

на 2021-2022 н.р.

СХВАЛЕНО:

Засідання педагогічної ради

Протокол № 01 від 31 серпня 2021 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Заступник директора з НВР _____ Н.І.Куропко

НАДАНО ЧИННОСТІ ТА ВВЕДЕНО В ДІЮ:

Наказ № 40 від 31.08.2021 р.

І. Загальні положення освітньої програми

Освітня програма передбачає:

- формування основ соціальної адаптації та життєвої компетентності дитини;

- виховання елементів природодоцільного світогляду, розвиток позитивного емоційно-ціннісного ставлення до довкілля;

- утвердження емоційно-ціннісного ставлення до практичної та духовної діяльності людини, розвиток потреби в реалізації власних творчих здібностей.

Для 1, 2, 3 класів – складена за Типовими освітніми програмами для закладів загальної середньої освіти (1-4 класи), розробленою під керівництвом О. Я. Савченко; Нова українська школа, затверджена Наказом МОН України від 08.10.2019 № 1272, 1273.

Для 6,8,9 класів - складена за Типовими освітніми програмами закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 405, таблиця 1.

Ключові компетентності

1. Спілкування державною(і рідною у разі відмінності) мовами. Це вміння усно і письмово висловлювати й тлумачити поняття, думки, почуття, факти та погляди (через слухання, говоріння, читання, письмо, застосування мультимедійних засобів). Здатність реагувати мовними засобами на повний спектр соціальних і культурних явищ – у навчанні, на роботі, вдома, у вільний час. Усвідомлення ролі ефективного спілкування.

2. Спілкування іноземними мовами.Уміння належно розуміти висловлене іноземною мовою, усно і письмово висловлювати і тлумачити поняття, думки, почуття, факти та погляди (через слухання, говоріння, читання і письмо) у широкому діапазоні соціальних і культурних контекстів. Уміння посередницької діяльності та міжкультурного спілкування.

3. Математична грамотність.Уміння застосовувати математичні (числові та геометричні) методи для вирішення прикладних завдань у різних сферах діяльності. Здатність до розуміння і використання простих математичних моделей. Уміння будувати такі моделі для вирішення проблем.

4. Компетентності в природничих науках і технологіях.Наукове розуміння природи і сучасних технологій, а також здатність застосовувати його в практичній діяльності. Уміння застосовувати науковий метод, спостерігати, аналізувати, формулювати гіпотези, збирати дані, проводити експерименти, аналізувати результати.

5. Інформаційно-цифрова компетентністьпередбачає впевнене, а водночас критичне застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) для створення, пошуку, обробки, обміну інформацією на роботі, в публічному просторі та приватному спілкуванні. Інформаційна й медіа-грамотність, основи програмування, алгоритмічне мислення, роботи з базами даних, навички безпеки в Інтернеті та кібербезпеці. Розуміння етики роботи з інформацією (авторське право, інтелектуальна власність тощо).

6. Уміння навчатися впродовж життя.Здатність до пошуку та засвоєння нових знань, набуття нових вмінь і навичок, організації навчального процесу (власного і колективного), зокрема через ефективне керування ресурсами та інформаційними потоками, вміння визначати навчальні цілі та способи їх досягнення, вибудовувати свою навчальну траєкторію, оцінювати власні результати навчання, навчатися впродовж життя.

7. Соціальні і громадянські компетентності.Усі форми поведінки, які потрібні для ефективної та конструктивної участі у громадському житті, на роботі. Уміння працювати з іншими на результат, попереджати і розв’язувати конфлікти, досягати компромісів.

8. Підприємливість.Уміння генерувати нові ідеї й ініціативи та втілювати їх у життя з метою підвищення як власного соціального статусу та добробуту, так і розвитку суспільства і держави. Здатність до підприємницького ризику.

9. Загальнокультурна грамотність.Здатність розуміти твори мистецтва, формувати власні мистецькі смаки, самостійно виражати ідеї, досвід та почуття за допомогою мистецтва. Ця компетентність передбачає глибоке розуміння власної національної ідентичності як підґрунтя відкритого ставлення та поваги до розмаїття культурного вираження інших.

10. Екологічна грамотність і здорове життя.Уміння розумно та раціонально користуватися природними ресурсами в рамках сталого розвитку, усвідомлення ролі навколишнього середовища для життя і здоров’я людини, здатність і бажання дотримуватися здорового способу життя.

Наскрізні лінії

Наскрізні лінії є засобом інтеграції ключових і загальнопредметних компетентностей, навчальних предметів та предметних циклів; вони враховуватимуться при формуванні шкільного середовища.

Наскрізні лінії є соціально значимими надпредметними темами, які допомагають формуванню в учнів уявлень про суспільство в цілому, розвивають здатність застосовувати отримані знання у різних ситуаціях.

Мета наскрізних ліній – «сфокусувати» увагу й зусилля вчителів-предметників, класних керівників, зрештою, усього педагогічного колективу на досягненні життєво важливої для учня й суспільства мети, увиразнити ключові компетентності.

1. Для наскрізної лінії«Екологічна безпека та сталий розвиток»– це формування в учнів соціальної активності, відповідальності й екологічної свідомості, у результаті яких вони дбайливо й відповідально ставитимуться до довкілля, усвідомлюючи важливіcть сталого розвитку для збереження довкілля й розвитку суспільства.

2. Метою вивчення наскрізної лінії«Громадянська відповідальність»є формування відповідального члена громади й суспільства, який розуміє принципи й механізми його функціонування, а також важливість національної ініціативи. Ця наскрізна лінія освоюється через колективну діяльність – дослідницькі роботи, роботи в групі, проекти тощо, яка розвиває в учнів готовність до співпраці, толерантність щодо різноманітних способів діяльності і думок.

3. Завданням наскрізної лінії«Здоров'я і безпека»є становлення учня як емоційно стійкого члена суспільства, здатного вести здоровий спосіб життя і формувати навколо себе безпечне життєве середовище.

4. Вивчення наскрізної лінії«Підприємливість і фінансова грамотність»забезпечить краще розуміння молодим поколінням українців практичних аспектів фінансових питань (здійснення заощаджень, інвестування, запозичення, страхування, кредитування тощо); сприятиме розвиткові лідерських ініціатив, здатності успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі.

ІІ. Пояснювальна записка

Загальні засади.

I. Форма власності: комунальна

II. Підпорядкування: Семенівська міська рада

III. Режим роботи навчального закладу п'ятиденний.

Мова навчання: українська.

У 2021-2022 навчальному році у закладі сформовано 2 класи; (з них один клас- комплект).

І ступінь:

1 клас – 1 учениця,

2 клас – 4 учні,

3 клас – 0 учнів,

4 клас – 5 учнів,

ІІ ступінь: __

5 клас - 0 учнів,

6 клас - 5 учнів,

7 клас - 0 учнів,

8 клас – 3 учні,

9 клас - 3 учні

Всього: _21_ учнів

Початок занять – о 9.00 год.

Тривалість уроків у початковій та основній школах відповідно до статті 16 закону України «Про загальну середню освіту».

Тривалість перерв відповідно до чинного Положення про загальноосвітній навчальний заклад (постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. № 778).

Гранична наповнюваність класіввстановлюється відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту».

Середня наповнюваність 1 – 4 класів – 10 учнів (клас-комплект).

Середня наповнюваність 5 – 9 класів – 3 учнів

Мережа класів та учнів

Клас 1 2 3 4 5 6 7 8 9 По школі
Хлопчиків 0101040017
Дівчаток 130401032 14
Кількість учнів 1405 0 50 3 3 21

Початкова школа

Навчальні плани школи І ступеня складені на основі:

- Типовою освітньою програмою для закладів загальної середньої освіти (1-4 класи), розробленою під керівництвом О. Я Савченко – Нова українська школа, затвердженою Наказом МОН України від 21.03.2018 № 268;

Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна тривалість і можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін.

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 1-4-х класів закладів загальної середньої освіти складає 3500 годин/навчальний рік: для 1-х класів – 805 годин, для 2-х класів – 875 годин/навчальний рік, для 3-х класів – 910 годин/навчальний рік, для 4-х класів – 910годин/навчальний рік

Вивчення освітніх галузей – мови і літератури (українська мова (1 – 4 кл.), англійська мова (1 – 4 кл.), математична (1 – 4 кл.), «Я досліджую світ» (1 клас), природознавство (2 – 4 кл.), мистецька – образотворче мистецтво (1 – 4 кл.) музичне мистецтво (1 – 4 кл.), технологічна (1 – 4 класи). фізкультурна (1 – 4 класи), суспільствознавство (3 – 4 кл.).

ОСНОВНА ШКОЛА:

Навчальні плани школи ІІ ступеня складені на основі Типових освітніх програм закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 405 за п’ятиденним робочим тижнем.

- 6,8,9 класи – таблиця 1-3 до Типової освітньої програми з навчанням українською мовою (індивідуальне навчання ) затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 405,406,408 за п’ятиденним робочим тижнем.

Структура 2021/2022 навчального року

1. Початок та закінчення навчального року.

Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту» 2021/2022 навчальний рік розпочнеться 1 вересня 2021 року святом – День знань – і закінчиться не пізніше 1 липня 2022 року.

2. Поділ на семестри.

Навчальні заняття для учнів 1-9 класів організовуються за семестровою системою:

І семестр – з 01 вересня по 24 грудня 2021 року,

ІІ семестр – з 10 січня по 27 травня 2022 року.

3. Проведення канікул.

Впродовж навчального року для учнів 1-9 класів проводяться канікули:

-осінні - з 25 жовтня по 31 жовтня 2021 року;

- зимові - з 25 грудня 2021 року по 09 січня 2022 року;

- весняні - з 28 березня по 03квітня 2022 року.

Навчальні екскурсії та навчальна практика проводяться згідно додатку до листа МОН України від 06.02.08 №1/9-61 «Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів».

Програмне забезпечення варіативного компоненту

ПОЧАТКОВА ШКОЛА

Назва курсу Клас К-ть годин Науково-методичне забезпечення (програма)
1 Додаткова година 2 2 Навчальніпрограмидля учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Наказ МОН України від12.09.2011 № 1050.Зміни до таких програм: «Українська мова», «Літературне читання», НаказМіністерства освіти і науки України від 05.08.2016 № 948 «Про затвердження змін до навчальних програм для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів»

ІІІ. Навчальні плани

Навчальний план Янжулівської філії І-ІІ ст. Семенівськоїгімназії №2 Семенівської міської ради,складений відповідно до Типової освітньої програми початкової освіти НУШ, затвердженої Колегією Міністерства освіти і науки України 08.10.2019 №1272,№1273

І ступінь -1,2,4 класи (клас- комплек(1,2,4 класи)) -10 учнів у 2021-2022 н. р.

Освітні галузі Навчальні предмети 1 клас 2 клас 4 клас разом
Мовно-літературна: Українська мова та література Українська мова 7 3,5 3,5 7
Читання 3,5
Літературне читання 3,5
Англійська мова 2 3 3 3
Математика Математика 4 4+1 5 5
Природознавство Я досліджую світ 3 3 3 3
Фізкультурна Фізична культура 3 3 3 3
Технологічна Дізайн і технології 1 1 1 1
Інформатика - 1 1 1
Мистецька Мистецтво: образотворче мистецтво 1 1 1 1
Мистецтво: Музичне мистецтво 1 1 1 1
Разом 22 24 25
Варіативна
математика 1
Разом: 22 25 25 25

Директор гімназії К.М.Касілова

Навчальний план Янжулівської філії І-ІІ ст. Семенівськоїгімназії №2 Семенівської міської ради, складений відповідно до Типової освітньої програми Міністерства освіти і науки України 20.04.2018 № 405)

6 клас- 5 учнів, 2021-2022 навчальний рік

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість год/ тиждень Разом
Мови і літератури Українська мова 3,5 5.5
Українська література 2
Зарубіжна література 2 2
Іноземна мова (Англійська) 3 3
Суспільствознавство Історія України 1 1
Всесвітня історія 1 1
Природознавство Географія 2 2
Біологія 2 2
Мистецтво Музичне мистецтво Образотворче мистецтво 1 1 2
Математика Математика 4 4
Технології Трудове навчання Інформатика 2 1 3
Здоров’я і фізична культурна Фізична культура Основи здоров’я 3 1 4
Усього 29,5 29,5
Варіативний складник
Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, проведення інд. консультацій
Гранично допустиме навчальне навантаження на учня (без фізкультури)

Директор гімназії К.М.Касілова

Навчальний план Янжулівської філії І-ІІ ст. Семенівськоїгімназії №2 Семенівської міської ради, (ІІ ступінь) з українською мовою навчання

8 клас – 3 учнів, 2021-2022 навчальний рік

(таблиця 1 до наказу МОН України від 20.04.2018 №405)

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень
На одного учня На 3-х учнів
Мови і літератури Українська мова 0,75 2,25
Українська література 0.5 1,5
Англійська мова 0.5 1,5
Зарубіжна література 0.5 1,5
Суспільствознавство Історія України 0.5 1,5
Всесвітня історія 0,25 0,75
Мистецтво* мистецтво 0.25 0,75
Математика
Алгебра 0,75 2,25
Геометрія 0,5 1,5
Природознавство
Біологія 0.5 1,5
Географія 0.5 1,5
Фізика 0,5 1,5
Хімія 0,5 1,5
Технології Трудове навчання 0.25 0,75
Інформатика 0.5 1,5
Здоров'я і фізична культура Основи здоров'я 0,2.5 0,75
Фізична культура** 0.5 1,5
Разом 8 24
Варіативна складова
Всього

Погоджено

Батьки учнів

_____________________________ 01 вересня 2021 р.

Навчальний план Янжулівської філії І-ІІ ст. Семенівськоїгімназії №2 Семенівської міської ради, (ІІ ступінь) з українською мовою навчання

9 клас - 3 учнів, 2021-2022 навчальний рік

(таблиця 1 до наказу МОН України від 20.04.2018 №405)

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень
На одного учня На 3-х учнів
Мови і літератури Українська мова 0,75 2,25
Українська література 0.5 1,5
Англійська мова 0.5 1,5
Зарубіжна література 0.5 1.5
Суспільствознавство Історія України 0,25 0,75
Всесвітня історія 0,25 0,75
Правознавство 0,25 0,75
Мистецтво* мистецтво 0.25 0,75
Математика
Алгебра 0,75 2,25
Геометрія 0,5 1,5
Природознавство
Біологія 0.5 1,5
Географія 0.5 1,5
Фізика 0,5 1,5
Хімія 0,5 1,5
Технології Трудове навчання 0.25 0,75
Інформатика 0.5 1,5
Здоров'я і фізична культура Основи здоров'я 0,2.5 0,75
Фізична культура** 0.5 1,5
Разом 8 24
Варіативна складова
Всього

Погоджено

Батьки учнів

_____________________________ 01 вересня 2021 р.

ІV. Перелік навчальних програм

І ступінь

1, 2, 4 класи

Предмет Програма
Українська мова Іноземна мова (англ.) Математика Природознавство Я у світі Інформатика (3клас) Музичне мистецтво, Образотворче мистецтво Трудове навчання Основи здоров'я Фізична культура Навчальніпрограмидля учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Наказ МОН України від12.09.2011 № 1050.Зміни до таких програм: «Українська мова», «Літературне читання», «Математика», «Природознавство», «Я у світі», «Інформатика», «Трудове навчання», «Іноземні мови для загальноосвітніх та спеціалізованих навчальних закладів», «Образотворче мистецтво», «Музичне мистецтво», «Фізична культура», «Основи здоров’я»)НаказМіністерства освіти і науки України від 05.08.2016 № 948 «Про затвердження змін до навчальних програм для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів»

ІІ ступінь

6 клас

Предмет Програма
Укр. мова Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013, (зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 № 804
Укр. література Українська література: 5-9 класи Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013, (зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 № 804
Математика Математика. Навчальна програма для учнів 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Бурда М.І., Мальований Ю.І., (наказ Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804)
Зарубіжна література Світова література. 5–9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. - К.: Видавничий дім «Освіта», 2013 зі змінами, затвердженими наказом МОН від 07.06.2017 № 804
Іноземна мова (англ,) Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов 5-9 класи», К., 2017 р. Наказ МОН від 29.05.2015 № 585 зі змінами, затвердженими наказом МОН від 07.06.2017 № 804
Природознавство Програма з природознавства для загальноосвітніх навчальних закладів 5 клас 2017 рік (наказ МОН України від 07.06. 2017 №804)
Історія України. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Історія України. Всесвітня історія. 5-9 клас», 2017, наказ МОНУ від 07.06.2017 №804
Трудове навчання Навчальна програма з трудового навчання для загальноосвітніх навчальних закладів.5-9 класи»(оновлена),затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017№804
Основи здоров’я Навчальна програма загальноосвітніх закладів. Основи здоровя -К.:Видавничий дім «Освіта»,2013 (Зі змінами,затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017№80
Інформатика Інформатика. 5–9 класи.Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів, затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017р. № 804;
Фізична культура Фізична культура. 5-9 класи . Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів (автори Круцевич Т.Ю. та інші). Наказ Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804
Музичне мистецтво Образотворче мистецтво Мистецтво. 5-9 класи (авт. Л. Масол). Програма для загальноосвітніх навчальних закладів . (оновлена), затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 р. № 804

8 клас

Предмет Програма
Укр. мова Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013, (зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 № 804
Укр. література Українська література: 5-9 класи Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013, (зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 № 804
Алгебра Математика. Навчальна програма для учнів 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Бурда М.І., Мальований Ю.І., (наказ Міністерства освіти і науки України від 07червня 2017 року № 804)
Геометрія Математика. Навчальна програма для учнів 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Бурда М.І., Мальований Ю.І., (наказ Міністерства освіти і науки України від 07червня 2017 року № 804)
Зарубіжна література Світова література. 5–9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. - К.: Видавничий дім «Освіта», 2013 зі змінами, затвердженими наказом МОН від 07.06.2017 № 804
Іноземна мова (англ.) Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов 5-9 класи», К., 2017 р. Наказ МОН від 29.05.2015 № 585 зі змінами, затвердженими наказом МОН від 07.06.2017 № 804
Біологія Біологія. Програма для 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (оновлена), затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804
Географія Географія. Навчальна програма для 6-9 класів, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804
Хімія Хімія. 7-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (оновлена), затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 № 804
Фізика Фізика. 7-9 класи. Оновлена навчальна програма, затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 р. № 804
Історія України Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Історія України. Всесвітня історія. 5-9 клас», 2017, наказ МОНУ від 07.06.2017 №804
Всесвітня історія Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Історія України. Всесвітня історія. 5-9 клас», 2017, наказ МОНУ від 07.06.2017 №804
Трудове навчання Навчальна програма з трудового навчання для загальноосвітніх навчальних закладів.5-9 класи»(оновлена),затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017№804
Основи здоров’я Навчальна програма загальноосвітніх закладів. Основи здоровя -К.:Видавничий дім «Освіта»,2013 (Зі змінами,затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017№80
Інформатика Інформатика. 5–9 класи.Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів, затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017р. № 804;
Фізична культура Фізична культура. 5-9 класи . Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів (автори Круцевич Т.Ю. та інші). Наказ Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804
Музичне мистецтво Образотворче мистецтво Мистецтво. 5-9 класи (авт. Л. Масол). Програма для загальноосвітніх навчальних закладів . (оновлена), затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 р. № 804

9 клас

Предмет Програма
Укр. мова Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013, (зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 № 804
Укр. література Українська література: 5-9 класи Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013, (зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 № 804
Алгебра Математика. Навчальна програма для учнів 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Бурда М.І., Мальований Ю.І., (наказ Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804)
Геометрія Математика. Навчальна програма для учнів 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Бурда М.І., Мальований Ю.І., (наказ Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804)
Зарубіжна література Світова література. 5–9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. - К.: Видавничий дім «Освіта», 2013 зі змінами, затвердженими наказом МОН від 07.06.2017 № 804
Іноземна мова (англ.) Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов 5-9 класи», К., 2017 р. Наказ МОН від 29.05.2015 № 585 зі змінами, затвердженими наказом МОН від 07.06.2017 № 804
Біологія Біологія. Програма для 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (оновлена), затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804
Географія Географія. Навчальна програма для 6-9 класів, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804
Хімія Хімія. 7-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (оновлена), затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 № 804
Фізика Фізика. 7-9 класи. Оновлена навчальна програма, затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 р. № 804
Історія України Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Історія України. Всесвітня історія. 5-9 клас», 2017, наказ МОНУ від 07.06.2017 №804
Всесвітня історія Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Історія України. Всесвітня історія. 5-9 клас», 2017, наказ МОНУ від 07.06.2017 №804
Трудове навчання Навчальна програма з трудового навчання для загальноосвітніх навчальних закладів.5-9 класи»(оновлена),затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017№804
Основи здоров’я Навчальна програма загальноосвітніх закладів. Основи здоровя -К.:Видавничий дім «Освіта»,2013 (Зі змінами,затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017№80
Інформатика Інформатика. 5–9 класи.Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів, затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017р. № 804;
Фізична культура Фізична культура. 5-9 класи . Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів (автори Круцевич Т.Ю. та інші). Наказ Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804
Мистецтво Мистецтво. 5-9 класи (авт. Л. Масол). Програма для загальноосвітніх навчальних закладів . (оновлена), затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 р. № 804
Кiлькiсть переглядiв: 456