/Files/images/положення про філію 1.jpg

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Янжулівська філія І-ІІ ст.Семенівської гімназії №2 Семенівської міської ради Чернігівської області створена рішенням восьмої сесії сьомого скликання від 22 грудня 2016 року №130 знаходиться у комунальній власності Семенівської міської ради. Скорочена назва – Янжулівська філія I-II ст..

2. Янжулівська філія І-ІІ ст.Семенівської гімназії №2 Семенівської міської ради Чернігівської області є структурним підрозділом Семенівської гімназії №2 Семенівської міської ради Чернігівської області, яка є опорним закладом для філії.

3. Адреса Янжулівської філії І-ІІ ст. Семенівської гімназії №2: 15412, Чернігівська область , Семенівський район, село Янжулівка, вулиця Гагаріна.

4. Янжулівська філія I-ІІ ст. Семенівської гімназії №2 Семенівської міської ради Чернігівської області (далі – заклад освіти) не є юридичною особою, діє на підставі положення, затвердженого в установленому порядку, не має рахунків в установах банку, не має печатку, штамп, ідентифікаційний номер.

5. Засновником філії є Семенівська міська рада Чернігівської області, код ЄДРПОУ 04002009, яка здійснює повноваження з управління майном та вносить і затверджує зміни до Положення відповідно з чинним законодавством України.

6. Янжулівська філія І-ІІст. Семенівської гімназії №2 Семенівської міської ради Чернігівської області є правонаступником усіх прав та обов’язків Янжулівської філії І-ІІ ст. Семенівської гімназії №2 Семенівської районної ради Чернігівської області.

7. Головною метою закладу світи є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

8. Головними завданнями закладу освіти є:

§ забезпечення реалізації права громадян на базову загальну середню освіту;

§ виховання громадянина України;

§ виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

§ формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

§ виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;

§ розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

§ реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

§ виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів;

§ створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.

9. Заклад освіти в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 778 (із змінами), іншими нормативно-правовими актами, цим Положенням, рішенням засновника, статутом опорного закладу.

10. Заклад освіти зобов’язаний:

§ реалізовувати положення Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у галузі освіти;

§ здійснювати освітню діяльність на підставі ліцензії, отриманої у встановленому законодавством порядку;

§ задовільняти потреби громадян, що проживають на території обслуговування закладу освіти, в здобутті базової загальної середньої освіти;

§ за потреби створювати інклюзивні та/або спеціальні групи і класи для навчання осіб з особливими освітніми потребами; забезпечувати єдність навчання та виховання;

§ створювати власну науково-методичну і матеріально-технічну базу;

§ проходити плановий інституційний аудит у терміни та в порядку визначеним спеціальним законодавством;

§ охороняти життя і здоров’я здобувачів освіти, педагогічних та інших працівників закладу освіти;

§ додержуватись фінансової дисципліни, зберігати матеріальну базу;

§ забезпечувати видачу здобувачам освіти документів про освіту встановленого зразка;

§ здійснювати інші повноваження делеговані засновником або уповноваженим ним органом управління освітою.

11. Заклад освіти повністю підпорядковується опорному закладу, який здійснює діяльність за власним статутом.

12. Заклад освіти несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

- безпечні умови освітньої діяльності;

- дотримання державних стандартів освіти;

- дотримання фінансової дисципліни.

13. У закладі освіти визначена українська мова навчання, може бути запроваджено поглиблене вивчення предметів, згідно поданих заяв батьків, навчання дітей з особливими освітніми потребами.

14. Медичне обслуговування учнів здійснюється відповідно до Законів України «Про загальну середню освіту» та «Про охорону дитинства».

15. Засновник приймає рішення про утворення опорного закладу та філії у порядку, визначеному законодавством, в якому зазначаються:

- права, обов’язки, порядок взаємодії суб’єктів опорного закладу та філії;

- особливості організації освітнього процесу в філії;

- організація підвезення учнів та педагогічних працівників до місця навчання, роботи та до місця проживання відповідно до розкладу уроків філії;

- харчування учнів.

ФУНКЦІЇ ФІЛІЇ, ЇЇ ПРАВА ТА ОБМЕЖЕННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ

16. Заклад освіти виконує функції початкової школи (І ступеня) , а токож за рішенням засновника виконує функції основної школи (ІІ ступеня).

17. Заклад освіти має право обирати форми, засоби і методи навчання та виховання відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», інших актів законодавства та своїх установчих документів з урахуванням специфіки власної освітньої діяльності, спеціалізації та інших особливостей організації освітнього процесу.

18. Заклад освіти , з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог, за погодженням з директором опорного закладу, може створювати у своєму складі з’єднані класи (класи-комплекти) початкової школи, відповідно до вимог Положення про з’єднаний клас.

ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

19.Освітня діяльність у закладі освіти провадиться на підставі ліцензії, що видається органом ліцензування відповідно до законодавства. Ліцензійні умови визначаються окремо для кожного рівня освіти.

20. Заклад освіти планує свою роботу відповідно до перспективного, річного планів опорного закладу.

21. У плані роботи відображаються найголовніші питання роботи закладу освіти, визначаються перспективи його розвитку.

22. План роботи затверджується опорним закладом.

23. Навчальні ( робочі та індивідуальні) плани філії розробляються керівництвом опорного закладу на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти та науки України, з урахуванням особливостей контингенту учнів, їх потреб у здобутті загальної середньої освіти, наявного освітнього рівня та затверджуються в установленому порядку.

24. Заклад освіти здійснює освітній процес за денною формою навчання. Обсяг педагогічного навантаження педагогічних працівників філії визначається директором опорного закладу відповідно до законодавства .

25. Структура навчального року (тривалість навчальних занять, поділ на чверті, семестри) та режим роботи філії встановлюється директором опорного закладу в межах часу, передбаченого робочим навчальним планом.

26. Розклад уроків закладу освіти складається відповідно до навчального плану з дотриманням педагогічних, санітарно – гігієнічних та режимних вимог і затверджується директором опорного закладу;

27. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники даної філії самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

28. Заклад освіти здійснює освітній процес за денною формою навчання.

29. Відповідно до поданих батьками або особами, які їх замінюють, заяв заклад освіти може створювати умови для дистанційної, екстернатної та індивідуальної форми здобуття освіти.

30. Зарахування ( переведення) здійснюється відповідно до законодавства та оформлюється наказом керівника опорного закладу на підставі особистої заяви (для неповнолітніх — заяви батьків або осіб, які їх замінюють), копії свідоцтва про народження дитини, медичної довідки встановленого зразка, особової справи ( крім учнів, які вступають до першого класу), до старшої ланки – документу про відповідний рівень освіти, випускникам основної школи відповідний документ про освіту видається опорним закладом.

31. У разі потреби учень (вихованець) може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого закладу освіти. Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється на підставі заяви батьків із зазначенням причини переходу та довідки, що підтверджує факт зарахування дитини до іншого навчального закладу.

32. У разі вибуття учня з населеного пункту батьки або особи, які їх замінюють, повинні надати заяву із зазначенням причини вибуття.

33. Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня і закінчуються не пізніше 1 липня наступного року.

34. Відволікання учнів від навчальних занять для провадження інших видів діяльності забороняється ( крім випадків, передбачених законодавством України).

35. Загальна тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

36. Тривалість уроків у навчальному закладі становить: у перших класах - 35 хвилин, у других – четвертих класах – 40 хвилин, у п’ятих – дев’ятих - 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відповідним органом управління освітою та державною санітарно - епідеміологічною службою.

37. Заклад освіти може обирати інші, крім уроку, форми організації освітнього процесу.

38. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням вимог навчальних програм та індивідуальних особливостей учнів.

39. Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання, визначених МОН.

40. У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником (головою атестаційної комісії). Порядок переведення і випуск учнів закладу освіти визначається Інструкцією про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки.

41.Навчання у випускних (4-х, 9-х,) класах навчального закладу завершується державною підсумковою атестацією. Зміст, форма і порядок державної атестації визначаються МОН.

42. Учням, які закінчили певний ступень закладу освіти, видається відповідний документ про освіту:

- по закінченні початкової школи – табель успішності(видає філія)

- по закінченні основної школи – свідоцтво про базову загальну середню освіту(видає опорний заклад).

43.За відмінні успіхи в навчанні учні нагороджуються Похвальними грамотами, листами.

УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

44. Учасниками освітнього процесу в закладі освіти є:

- учні (вихованці);

- керівники;

- педагогічні працівники;

- психологи, бібліотекарі;

- інші спеціалісти закладу;

- батьки або особи, які їх замінюють.

45. Статус, права та обов’язки учасників освітнього процесу визначаються Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про заклад освіти, іншими актами законодавства, Статутом, Правилами внутрішнього розпорядку закладу.

46. Учні мають право на:

§ доступність і безоплатність базової загальної середньої освіти у закладі освіти;

§ вибір форми навчання, користування навчально - виробничою, науковою, матеріально - технічною, корекційно - відновною та лікувально - оздоровчою базою опорного закладу освіти;

§ участь у різних видах навчальної, науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах, тощо;

§ участь у роботі органів громадського самоврядування закладу освіти;

§ участь в обговоренні і внесенні власних пропозицій щодо організації освітнього процесу, дозвілля учнів (вихованців);

§ участь у роботі добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студій, клубів, гуртків, груп за інтересами тощо;

§ захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність;

§ отримання додаткових, у тому числі платних послуг;

§ перегляд результатів оцінювання навчальних досягнень з усіх предметів інваріантної та варіативної частини;

§ безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці.

47.Учні зобов’язані:

§ оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не меншому, ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти;

§ підвищувати свій загальний культурний рівень;

§ дотримуватися вимог Положення, Правил внутрішнього розпорядку закладу;

§ виконувати вимоги педагогічних та інших працівників закладу відповідно до Положення та Правил внутрішнього розпорядку закладу;

§ дбайливо ставитися до державного, громадського і особистого майна, майна інших учасників освітнього процесу;

§ дотримуватися вимог законодавства, моральних, етичних норм, поважати честь і гідність інших учнів та працівників;

§ брати участь у різних видах трудової діяльності;

§ брати участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій навчальними програмами та навчальним планом закладу, статутом;

§ дотримуватися правил особистої гігієни.

48.Педагогічними працівниками закладу освіти можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають вищу педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я яких дозволяє виконувати професійні обов’язки.

49.Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та іншими законодавчими актами.

50. Педагогічні працівники мають право на:

§ захист професійної честі, гідності;

§ самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не шкідливих для здоров’я учнів;

§ участь у роботі методичних обєднань, нарад, зборів опорного закладу та інших органів самоврядування опрного закладу, в заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи;

§ проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;

§ виявлення педагогічної ініціативи;

§ чергову та позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;

§ підвищення кваліфікації, перепідготовку;

§ матеріальне та соціальне забезпечення відповідно до вимог чинного законодавства;

§ обєднання у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

§ порушення питань захисту прав, професійної та людської честі і гідності.

51. Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

52. Педагогічні працівники зобов’язані:

§ забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм з дотриманням вимог Державного стандарту загальної середньої освіти;

§ контролювати рівень навчальних досягнень учнів;

§ нести відповідальність за відповідність оцінювання навчальних досягнень учнів критеріям оцінювання, затвердженим МОН, доводити результати навчальних досягнень учнів до відома дітей, батьків, осіб, що їх замінюють, керівника закладу освіти;

§ сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я;

§ виконувати Положення закладу, Правила внутрішнього розпорядку, умови трудового договору ( контракту);

§ брати участь у роботі педагогічної ради опорного закладу;

§ виховувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

§ виховувати в учнів шанобливе ставлення до батьків, жінок, старших за віком осіб; повагу до народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу;

§ готувати учнів до самостійного життя з дотриманням принципів взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

§ дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати особисту гідність учнів та їх батьків;

§ постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, рівень загальної і політичної культури;

§ виконувати накази і розпорядження керівника філії закладу освіти, органів управління освітою;

§ вести відповідну документацію.

53. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається і затверджується директором опорного закладу загальної середньої освіти за погодженням з проспілковим комітетом.

54. Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

55.Дотримуватися академічної доброчесності відповідно до чинного законодавства.

56. Педагогічні працівники підлягають атестації відповідно до порядку, встановленого МОН. До педагогічних працівників, які систематично порушують Положення, Правила внутрішнього розпорядку, не виконують посадові обов’язки, умови трудового договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, застосовується дисциплінарне стягнення або звільнення з роботи відповідно до чинного законодавства.

57. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

§ обирати заклад освіти та форми навчання і виховання дітей;

§ створювати батьківські громадські організації та брати участь в їх діяльності, обирати та бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

§ приймати рішення про участь дитини в науковій, спортивній, трудовій, пошуковій та інноваційній діяльності закладу;

§ брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації освітнього процесу та зміцненні матеріально-технічної бази закладу освіти;

§ на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування закладу освіти та у відповідних державних, судових органах.

58. Батьки та особи, які їх замінюють, є відповідальними за здобуття дітьми базової загальної середньої освіти, їх виховання і зобов’язані:

§ створювати умови для здобуття дитиною базової загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

§ забезпечувати дотримання дітьми вимог Положення філії закладу загальної середньої освіти;

§ поважати честь і гідність дитини та працівників філії закладу загальної середньої освіти;

§ виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

§ постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

§ виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

УПРАВЛІННЯ ФІЛІЄЮ

59. Керівництво філією опорного закладу освіти здійснює завідувач філії або уповноважена особа. Завідувач філії може бути громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як 3 роки.

60. Посада завідувача філії вводиться за наявності у філії 20 і більше учнів. За наявності менше 20 учнів виконання обов’язків завідуючого філії покладається на одного з учителів.

61. Завідувач філії або уповноважена особа призначається і звільняється з посади відповідним органом управління освітою за поданням керівника опорного закладу з дотриманням чинного законодавства.

62. Завідувач філії (уповноважена особа) за погодженням директора опорного закладу загальної середньої освіти:

- здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

- організовує освітній процес;

- забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок учнів;

- відповідає за дотримання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

- створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

- забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно - гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

- розпоряджається в установленому порядку шкільним майном та його коштами;

- підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно - експериментальної роботи педагогів;

- сприяє залученню діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ, організацій до освітнього процесу, керівництва учнівськими об’єднаннями за інтересами;

- забезпечує реалізацію права учнів на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

- вживає заходів до запобігання вживанню учнями алкоголю, наркотиків;

- контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;

- видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

- щороку звітує про свою роботу на загальних зборах колективу.

63. Завідувач філії (уповноважена особа) є головою педагогічної ради – постійно діючого колегіального органу управління закладом.

64. Засідання педагогічної ради проводяться у міру потреби, але не менш як чотири рази на рік.

65. Педагогічна рада розглядає питання:

§ . планує роботу закладу;

§ схвалює освітню (освітні) програму (програми) закладу та оцінює результативність її (їх) виконання;

§ формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, включаючи систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;

§ розглядає питання щодо вдосконалення і методичного забезпечення освітньог процесу;

§ приймає рішення щодо переведення учнів (вихованців) до наступного класу і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;

§ обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівникі, затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

§ розглядає питання впровадження в освіній процес найкращого педагогічного досвіду та інновацій, участі у дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;

§ ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального заохочення учнів (вихованців), працівників закладу та інших учасників освітнього процесу;

§ розглядає питання щодо відповідальності учнів (вихованців), працівників закладу та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків;

§ має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту закладу та проведення громадської акредитації закладу;

§ розглядає інші питання, винесені законом та/або Статутом опорного закладу до їх повноважень.

Рішення педагогічної ради закладу загальної середньої освіти вводяться в дію рішенням керівника закладу.

66. Органом громадського самоврядування закладу освіти є загальні збори (конференція) колективу, що скликаються не менш як один раз на рік.

67. Делегати загальних зборів (конференції) з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

- працівників закладу освіти — зборами трудового колективу;

- учнів закладу освіти другого ступеня — класними зборами;

- батьків, представників громадськості — класними батьківськими зборами.

68. Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Визначається така кількість делегатів: від працівників закладу освіти - 5, учнів - 5, батьків і представників громадськості - 5

69. Термін їх повноважень становить 1 рік.

70. Загальні збори (конференція) правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

71. Право скликати збори (конференцію) мають голова ради філії, учасники зборів (делегати конференції), якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, завідувач філії, директор опорного закладу, засновник.

72. Загальні збори:

обирають раду закладу освіти, її голову, встановлюють термін їх повноважень;

заслуховують звіт директора і голови ради закладу освіти;

розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності ;

затверджують основні напрями вдосконалення освітнього процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності закладу освіти;

приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників.

73. У період між загальними зборами (конференцією) діє рада закладу освіти.

74. Метою діяльності ради є:

- сприяння демократизації і гуманізації освітнього процесу;

- об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку навчального закладу та удосконалення освітнього процесу;

- формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління закладом освіти;

- розширення колегіальних форм управління закладом освіти ;

- підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією освітнього процесу.

75. Основними завданнями ради є:

підвищення ефективності освітнього процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;

- визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку навчального закладу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню освітнього процесу;

- формування навичок здорового способу життя;

- створення належного педагогічного клімату в закладі освіти;

- сприяння духовному, фізичному розвитку учнів (вихованців) та набуття ними соціального досвіду;

- підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;

- сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів (вихованців);

- підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;

- ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти;

- стимулювання морального та матеріального заохочення учнів (вихованців), сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

- зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів (вихованців) та закладом загальної середньої освіти з метою забезпечення єдності освітнього процесу.

76. До ради обираються представники від педагогічного колективу, батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються загальними зборами Янжулівської філії Семенівської гімназії №2.

77. Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами.

78. На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.

79. Рада закладу освіти діє на засадах:

- пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

- дотримання вимог законодавства України;

- колегіальності ухвалення рішень;

- добровільності і рівноправності членства;

- гласності.

80. Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами.

81. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.

82. Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора опорного закладу освіти, завідувача філії, засновника, а також членами ради.

83. Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.

84. У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.

85. Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та Положенню закладу освіти, доводяться в 7-и денний термін до відома педагогічного колективу, учнів (вихованців), батьків, або осіб, які їх замінюють, та громадськості.

86. У разі незгоди адміністрації з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання.

87. До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету закладу освіти.

88. Очолює раду закладу освіти голова, який обирається зі складу ради.

89. Голова ради може бути членом педагогічної ради.

90. Головою ради не можуть бути завідувач та його заступники.

91. Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою.

92. Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності навчального закладу, пов’язаної з організацією освітнього процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

93. Рада закладу освіти:

- організовує виконання рішень загальних зборів;

- вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

- спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи закладу освіти та здійснює контроль за його виконанням;

- разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Положення філії;

- затверджує режим роботи закладу освіти;

- сприяє формуванню мережі класів закладу освіти, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

- разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів (вихованців), а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;

- заслуховує звіт голови ради, інформацію завідуючого та його заступників з питань навчально-виховної діяльності;

- бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;

- виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями (вихованцями);

- виступає ініціатором проведення добродійних акцій;

- вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників освітнього процесу;

- ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;

- сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями (вихованцями);

- розподіляє і контролює кошти фонду загального обов’язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням (вихованцям);

- розглядає питання родинного виховання;

- бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;

- сприяє педагогічній освіті батьків;

- сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;

- розглядає питання здобуття обов’язкової загальної середньої освіти учнями(вихованцями);

- організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів (вихованців);

- розглядає звернення учасників освітнього процесу з питань роботи закладу освіти;

- вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників освітнього процесу;

- може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи.

94. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі законодавства директором опорного закладу і затверджується відповідним органом управління освітою за погодженням з проспілковим комітетом.

95. Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

96. Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

97. У закладі освіти можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

МАТЕРІАЛЬНО - ТЕХНІЧНА БАЗА ФІЛІЇ

98. Матеріально-технічна база філії включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі опорного закладу.

99. Філія відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

100. Для забезпечення освітнього процесу база філії складається із навчальних кабінетів, комбінованої майстерні, бібліотеки.

101. Філія має єдиний штатний розпис з опорним закладом, що розробляється і затверджується засновником на підставі Типових штатних нормативів закладів освіти, що затверджені МОН.

ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

102. Фінансово-господарська діяльність філії опорного закладу загальної середньої освіти проводиться відповідно до Бюджетного кодексу України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та інших нормативно – правових актів.

103.Джерелами фінансування закладу є:

§ кошти міського бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення освітнього процесу в обсязі, визначеному Державним стандартом засновника(ів);

§ кошти державного або обласного бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти;

§ кошти фізичних, юридичних осіб;

§ кошти, отримані за надання платних послуг в межах, передбачених чинним законодавством;

§ доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, навчально-дослідних ділянок, підсобних господарств, від здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання;

§ благодійні внески юридичних і фізичних осіб.

104. Бухгалтерський облік в закладі освіти ведеться через централізовану бухгалтерію відділу освіти, молоді та спорту, якщо інше не передбачено чинним законодавством.

105. Звітність про діяльність філії опорного закладу загальної середньої освіти встановлюється відповідно до законодавства.

КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ФІЛІЇ ОПОРНОГО ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

106. Державний нагляд (контроль) у сфері загальної середньої освіти здійснюється відповідно до закону України «Про освіту».

107. Інституційний аудит закладу, що забезпечує здобуття загальної середньої освіти, є єдиним плановим заходом державного нагляду (контролю) у сфері загальної середньої освіти, що проводиться один раз на 10 років центральним органом виконавчої влади із забезпеченням якості освіти.

108. Державний нагляд за діяльністю закладу освіти здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.

109. Державний нагляд здійснюють Міністерство освіти і науки України, інші органи виконавчої влади та місцевого самоврядування до сфери яких належить заклад.

110. Засновник має право на здійснення контролю за дотриманням установчих документів закладу освіти.

ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОЛОЖЕННЯ

111. Установчий документ викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується засновником, уповноваженими ними особами.

112. Внесення змін до Положення є компетенцією засновника.

113. Всі зміни до положення оформляються шляхом затвердження Положення в новій редакції.

114. Зміни до Положення підлягають державній реєстрації з дотримання вимого чинного законодавства.

РЕОРГАНІЗАЦІЯ, ЛІКВІДАЦІЯ ТА ПЕРЕПРОФІЛЮВАННЯ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

115. Реорганізація і ліквідація та перепрофілювання філії опорного закладу загальної середньої освіти проводиться у порядку, встановленому законодавством.

116. Рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію, перепрофілювання (зміну типу) закладу загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування, типу і форми власності ухвалює його засновник.

117. Заклад загальної середньої освіти створюється відповідно до ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти.

118. У разі реорганізації чи ліквідації закладу загальної середньої освіти засновник зобов’язаний забезпечити здобувачам освіти можливість продовжити здобуття загальної середньої освіти.

Семенівський міський голова С.І.Деденко

/Files/images/положення про філію 2.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 427